top of page
S_1E4D91E0D22B2640611488E58C5840D6.17111

Bringing Design to Life

Home: Welcome

จากประสบการณ์กว่า 20 ปีที่ได้รับและเรียนรู้ว่าการอยู่อาศัยมีปัจจัยหลายอย่าง

ที่ใช้ในการออกแบบและตกแต่งภายในเช่น การใช้พื้นที่เพื่อความเหมาะสมและตอบสนองการใช้งาน,อารมณ์และความรู้สึกรวมถึงไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปสู่ขนวน

การคิด,ออกแบบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนกว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการผู้อยู่อาศัย

งานออกแบบและตกแต่งภายในระยะหลังของทาง space to design ส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยสไตล์ คลาสสิค (Classic style) ที่มีความหรูหรา,โมเดิร์นคลาสสิค (Modern Classic style) ซึ่งมีความร่วมสมัยหรือแม้กระทั่งงานสไตล์ เซานท์เทริน แคลิฟฟอเนีย (Southern California Style) ที่สะท้อนความเป็นตัวตน และไม่ว่าความต้องการของท่าน

จะเป็นอย่างไรสไตล์ไหนขอให้มั่นใจว่าเราจะทำให้ออกมาให้ตรงกับความต้องการอย่างดีที่สุด

                                                                                                                                         

                                                                                                                                              สุรัศมิ์ ลิมวิสิฐธนกร  ผู้ก่อตั้ง

bottom of page